Chính sách AML/KYC

KYC (Biết khách hàng của bạn – Thấu hiểu khách hàng) có thể được định nghĩa là quá trình xác minh danh tính khách hàng. Trong KYC, mỗi khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập để sử dụng dịch vụ của công ty, dự án.

AML (Chống rửa tiền) đề cập đến các biện pháp được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và chính phủ để ngăn ngừa và chống lại tội phạm tài chính, đặc biệt là rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chính sách AML và KYC của Hatforrent được thiết kế nhằm ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro có thể có của Hatforrent liên quan đến bất kỳ loại hoạt động bất hợp pháp nào.

Các quy định trong và ngoài nước đều yêu cầu Hatforrent thực hiện các thủ tục và cơ chế nội bộ hiệu quả để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy, con người, các vũ khí hủy diệt hàng loạt, tham nhũng, hối lộ và hành động ngay khi thấy những hoạt động đáng ngờ từ người dùng.

Chính sách AML/KYC bao gồm các vấn đề sau:

  • Thủ tục xác minh
  • Cán bộ tuân thủ
  • Giám sát giao dịch
  • Đánh giá rủi ro

1. Thủ tục xác minh

Một trong những tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp là thẩm định/ điều tra/đánh giá khách hàng (Customer Due Diligence – CDD). Theo CDD, Hatforrent thiết lập các quy trình xác minh của mình theo các tiêu chuẩn khuôn khổ AML và KYC.

Xác minh danh tính

Quy trình xác minh danh tính của Hatforrent yêu cầu Người dùng cung cấp cho Hatforrent các dữ liệu hoặc thông tin nguồn độc lập, đáng tin cậy. Đối với các mục đích như vậy, Hatforrent có quyền thu thập thông tin nhận dạng người dùng cho các mục đích Chính sách AML/KYC.

Hatforrent sẽ thực hiện các bước để xác nhận tính xác thực của các thông tin được cung cấp bởi Người dùng. Tất cả các biện pháp pháp lý để kiểm tra thông tin nhận dạng sẽ được sử dụng và Hatforrent có quyền điều tra một số Người dùng được xác định là có nghi ngờ.

Hatforrent có quyền xác minh danh tính người dùng, đặc biệt là khi thông tin nhận dạng của họ bị thay đổi hoặc hoạt động của họ có vẻ đáng ngờ. Ngoài ra, Hatforrent có quyền yêu cầu các tài liệu cập nhật từ Người dùng, mặc dù họ đã thông qua xác minh danh tính trong quá khứ.

Thông tin nhận dạng người dùng sẽ được thu thập, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ.

Khi danh tính người dùng đã được xác minh, Hatforrent có thể tự loại bỏ trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn của mình trong tình huống Dịch vụ của nó được sử dụng để tiến hành hoạt động bất hợp pháp.

2. Cán bộ tuân thủ

Cán bộ tuân thủ là người được ủy quyền hợp lệ bởi Hatforrent, có nhiệm vụ đảm bảo thực thi và thực thi hiệu quả Chính sách AML/KYC. Cán bộ Tuân thủ có trách nhiệm giám sát tất cả các khía cạnh của hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố của Hatforrent, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Thu thập thông tin nhận dạng người dùng.
b. Thiết lập và cập nhật các chính sách và thủ tục nội bộ để hoàn thành, xem xét, đệ trình và lưu giữ tất cả các báo cáo và hồ sơ được yêu cầu theo luật pháp và quy định hiện hành.
c. Giám sát các giao dịch và điều tra bất kỳ sai lệch đáng kể so với hoạt động bình thường.
d. Thực hiện một hệ thống quản lý hồ sơ để lưu trữ và truy xuất tài liệu, tệp, biểu mẫu và nhật ký thích hợp.
e. Cập nhật đánh giá rủi ro thường xuyên.
f. Cung cấp thực thi pháp luật với thông tin theo yêu cầu, theo luật pháp và quy định hiện hành.

Cán bộ tuân thủ có quyền tương tác với cơ quan thực thi pháp luật, có liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

3. Giám sát giao dịch

Người dùng được biết đến không chỉ bằng cách xác minh danh tính của họ (họ là ai) mà quan trọng hơn là bằng cách phân tích các giao dịch của họ (những gì họ làm). Do đó, Hatforrent dựa vào phân tích dữ liệu như một công cụ phát hiện nghi ngờ và đánh giá rủi ro. Hatforrent thực hiện một loạt các công việc liên quan đến tuân thủ, bao gồm thu thập dữ liệu, lọc, lưu giữ hồ sơ, quản lý điều tra và báo cáo. Các chức năng hệ thống bao gồm:

1) Tra soát thông tin giao dịch hàng ngày dựa trên các danh sách đen được công nhận như OFAC, UN,… tổng hợp chuyển tiền theo nhiều điểm dữ liệu, đặt Người dùng vào danh sách theo dõi và từ chối dịch vụ, đặt ra các trường hợp để điều tra khi cần, gửi thông tin liên lạc nội bộ và điền vào các báo cáo theo luật định, nếu có;

2) Quản lý các trường hợp và tài liệu.

Liên quan đến Chính sách AML/KYC, Hatforrent sẽ giám sát tất cả các giao dịch và nó có quyền:

  • Đảm bảo rằng các giao dịch có tính chất đáng ngờ được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp thông qua Cán bộ tuân thủ;
  • Yêu cầu Người dùng cung cấp bất kỳ thông tin và tài liệu bổ sung nào trong trường hợp có giao dịch đáng ngờ;
  • Đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản người dùng khi Hatforrent có sự nghi ngờ chính đáng rằng Người dùng đó tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.

Danh sách trên không đầy đủ và Cán bộ tuân thủ sẽ theo dõi các giao dịch của người dùng trên cơ sở hàng ngày để xác định liệu các giao dịch đó có được báo cáo và coi là đáng ngờ hay sẽ được coi là trung thực.

4. Đánh giá rủi ro

Hatforrent, phù hợp với các yêu cầu quốc tế, đã áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro, Hatforrent có thể đảm bảo các biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố tương xứng với các rủi ro đã xác định. Điều này sẽ cho phép các nguồn lực được phân bổ theo những cách hiệu quả nhất. Nguyên tắc là ưu tiên để các rủi ro lớn nhất nhận được sự quan tâm cao nhất.